Privacy verklaring

Privacy verklaring Het kleine egeltje

21 januari 2019, versie 2.0

Algemeen
De AVG[1] is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft Het kleine egeltje met betrekking tot persoonsgegevens bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

Het kleine egeltje
Het kleine egeltje is een kleine organisatie, die alleen persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor een op maat gemaakt dienstverleningstraject. Er worden dus alleen gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de door u gevraagde begeleiding goed te kunnen geven en die nodig zijn voor het financieel afhandelen van de dienstverlening.

Plichten Het kleine egeltje
Het kleine egeltje is volgens de AVG verantwoordelijk voor een goede verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden verzameld:
  o voor de begeleiding van uw kind of uzelf (dossiervorming);
  o voor algemene en financiële administratie.
  • De verplichte gegevens die via de website door u zijn ingevuld, worden alleen gebruikt om u te kunnen antwoorden. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
  • Er vindt zonder uw toestemming geen verwerking van uw gegevens plaats voor andere doeleinden.
  • Bij de start van een traject wordt u op de hoogte gesteld van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Het kleine egeltje is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Daarvoor maakt Het kleine egeltje gebruik van:

 • wachtwoorden op laptop en telefoon
  • de laatste up-dates van software van laptop en telefoon
  • een antivirusprogramma op de laptop

De laptop en drives blijven niet onbeheerd achter.

 • Uw persoonsgegevens ten behoeve van de begeleidingstrajecten worden conform de Jeugdwet 15 jaar bewaard. Voor financiële administratie/belastingdienst relevante gegevens worden 7 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens vernietigd en/of verwijderd van informatiedragers.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

Rechten van kinderen of tieners

 • Wanneer een kind jonger dan twaalf jaar is, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
 • Wanneer een kind 12-16 jaar is, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beide de rechten uitvoeren.
 • Vanaf zestien jaar oefent het kind zijn rechten zelfstandig uit.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Het kleine egeltje heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt onder andere in dat Het kleine egeltje voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw welzijn of die van een derde. Daar waar derden betrokken zijn in begeleidingstrajecten en/of bij financiële administratie en zij voor die verwerking persoonsgegevens nodig hebben, wordt gewerkt met een verwerkersovereenkomst waarin geheimhouding wordt vastgelegd. Daarnaast zijn deze organisaties ook verplicht te werken volgens de regels van de AVG.

Autoriteit Persoonsgegevens
Meer info over de privacy van persoonsgegevens is te vinden op deze site:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

[1]  AVG: Algemene Verordening persoonsGegevens. Een nieuwe Europese privacywetgeving die per 25 mei 2018 in werking is getreden.