Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Het kleine egeltje

Bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen een opdrachtgever en Het kleine egeltje worden de Algemene Voorwaarden en het Privacy Verklaring van Het kleine egeltje onderschreven.

De psychologe van Het kleine egeltje zet zich naar beste kunnen in om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt betrokkenheid, medeverantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen bij het (eigen) proces en bij het begeleidingstraject verwacht. Omdat er meerdere factoren buiten de invloed van de psychologe een rol spelen, kunnen er geen garanties met betrekking tot verwachte resultaten van het begeleidingstraject gegeven worden.

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Het kleine egeltje registreert personalia en begeleidingsgegevens van haar cliënten. Cliëntgegevens worden veilig bewaard en zijn alleen voor eigen gebruik. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar, tenzij de cliënt schriftelijk verzoekt tot vernietiging of overdracht. Zie Privacy Reglement.

Het kleine egeltje maakt aantekeningen tijdens of na een sessie. Deze aantekeningen worden alleen gebruikt voor eigen gebruik en zullen niet gedeeld worden met derden zonder toestemming van cliënt of ouder(s). De inhoud van de aantekeningen en de visie van de psychologe zijn bedoeld in het kader van de begeleiding en niet bedoeld voor het gebruik van juridische procedures.

Mocht zich het geval voordoen dat er tijdens het traject zaken of ziektebeelden vermoed worden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van Het kleine egeltje vallen, dan zal de psychologe de cliënt daarop attenderen en indien mogelijk doorverwijzen.

Indien van toepassing en alleen na toestemming van de cliënt overlegt Het kleine egeltje met een andere therapeut of behandelaars. Tijdens intervisie (collegiaal overleg) of supervisie wordt de identiteit van de cliënt te allen tijde beschermd. Als bij een opdracht een derde wordt betrokken dan gebeurt dat alleen in overleg met de opdrachtgever.

De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Het kleine egeltje acht zichzelf niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit de beslissingen die de cliënt genomen heeft, al dan niet in overleg met Het kleine egeltje.

Sessies zijn alleen mogelijk op afspraak. Zonder afspraak kunt u niet langskomen. Gemaakte begeleidingsafspraken kunnen in geval van ziekte of overmacht tot 24 uur vóór de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt of diens vertegenwoordiger. De afmelding dient per mail te worden gedaan. Bij overschrijding van deze termijn wordt 100% van de sessiekosten in rekening gebracht. Als de cliënt niet annuleert en niet op de afspraak komt, wordt 100% van de sessiekosten in rekening gebracht. In het geval dat de psychologe verhinderd is door bijvoorbeeld ziekte of overmacht, wordt de begeleidingsafspraak in onderling overleg verzet naar een ander moment.

Betaling van individuele begeleiding wordt achteraf in rekening gebracht. Groepstherapie wordt voorafgaand aan de start van de training in rekening gebracht. Betalingen van facturen dienen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen te geschieden, middels een overboeking. Contant betalen is niet mogelijk. Wanneer een betaling niet is voldaan, dan is de psychologe gerechtigd om een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso komen in rekening van de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of de begeleiding vergoed wordt.

Het kleine egeltje houdt het recht om de tarieven jaarlijks of tussentijds aan te passen, zonder opgaaf van reden. Dit zal vooraf kenbaar gemaakt worden aan cliënten. Mocht dit zich voordoen, dan hebben cliënten het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Bij de begeleiding van een kind, moeten beide ouders hun akkoord geven middels een handtekening. Mocht één van de ouders dit niet willen, dan kan er geen begeleiding aangeboden worden aan het kind. Wel is er dan ouderbegeleiding mogelijk.

De cliënt of ouder(s) mag/mogen op elk gewenst moment de begeleiding beëindigen, ook zonder opgave van redenen. Ook de psychologe heeft het recht om de begeleiding te beëindigen, maar is verplicht om de cliënt of ouder(s) op de hoogte te stellen van de beweegredenen. Indien de cliënt zich misdraagt door de psychologe te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van drank of drugs te verschijnen, dan heeft de psychologe het recht om de sessie en het traject onmiddellijk te beëindigen. De betalingsplicht blijft.

Eventuele klachten over Het kleine egeltje dienen in eerste instantie persoonlijk bij de psychologe gemeld te worden. Dan hopen we gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn dan is er de mogelijkheid de klacht bij via de beroepsvereniging in te dienen.

Laatste versie: mei 2020